Dé stap naar beter bewegen.

Algemene voorwaarden Voetflex podotherapie

 1. Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, treft u hier de algemene voorwaarden van Voetflex podotherapie aan. Wanneer u zich laat behandelen door onze specialist ontstaat een ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te betalen voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 3. Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, WhatsApp, mail of andere wijze) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Voetflex podotherapie behoudt het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Bij niet tijdige annulering zal € 8,00 per 5 minuten gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht worden.
 4. U bent verplicht alle door Voetflex podotherapie gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen.
 5. De specialist van Voetflex podotherapie verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen is de Voetflex podotherapeut lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Op therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven worden. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eenmalige aanpassingen van zolen/ortheses  2  weken na aflevering  valt binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Voor elke daarop volgende zoolaanpassing wordt een consult in rekening gebracht.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.
 7. Betaling: VoetFlex podotherapie heeft de vordering die hij op u heeft overgedragen aan Infomedics en hanteert derhalve de betalingsvoorwaarden van Infomedics. Zie hiervoor: Betalingsvoorwaarden Infomedics PDF
 • Klachtenprocedure
  Wij hopen dat uw ervaring met ons goed is, maar mocht dat niet zo zijn dan horen wij het graag.U mag ervanuit gaan dat uw podotherapeut altijd probeert haar vak zo goed mogelijk uit te oefenen en een zo hoog mogelijke kwaliteit van podotherapeutische zorg levert. Heeft u echter toch een klacht, dan is het goed om dit kenbaar te maken aan uw behandelaar. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg.‘Bent u tevreden? Zeg het anderen! Heeft u klachten? Zeg het ons!’Bent u ontevreden over de behandelaar en/of onze organisatie?
  Maak uw klacht kenbaar (telefonisch, persoonlijk of via e-mail) aan de behandelaar en probeer gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, onderneem dan onderstaande stap.Komt u er niet uit met uw behandelaar?
  Stuur dan een e-mail naar info@voetflex.nl
  Wij zullen uw klacht dan in behandeling nemen en trachten binnen 10 werkdagen tot een goede oplossing te komen.Lukt het niet om tot een oplossing te komen, onderneem dan onderstaande stap.U komt er niet uit met de behandelaar en de organisatie?
  Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) onder het tabblad klachten. De procedure hiervoor staat beschreven op de website van de NVvP.

Behandelovereenkomst

Zie hier de behandelovereenkomst: behandelovereenkomst oktober 2024 VoetFlex